jeerawan

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา

managesports

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รอบ 3

newr3

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รอบ 3  คลิกดูประกาศ

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

การบรรยายพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ครบรอบ 35 ปี

เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ครบรอบ 35 ปี วิทยาเขตรังได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บรรยายพิเศษในหัวข้อ พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

DSC 0542

DSC 0507

DSC 0513

DSC 0550

DSC 0546

DSC 0549

DSC 0520