jeerawan

S 8396829186486

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

(ศิลปศาสตร์)โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อใช้การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่นักศึกษา
  2. เพื่อทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่สืบไป

ac1

ac2

ac3

ac4

ac5

ac6