IPE TRANG MENU

บริการลิงค์ภายนอก

banner cdc

infogov

benner newsgov

 

GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

 

stlone

ประวัติวิทยาเขตตรัง

ประวัติการก่อตั้งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

เดิมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2525 เป็นวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาคลำดับที่ 16 เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2526 บุคคล ผู้ริเริ่มในการจัดตั้ง คือนายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดตรัง โดยการสนับสนุนของประธานอนุกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต) อธิบดีกรมพลศึกษา
(ดร.สำอางค์ พ่วงบุตร) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.นายแพทย์บุญสม มาร์ติน) ในสมัยนั้น
การดำเนินการในระยะแรกใช้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมี นายสมชาย กล้าเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง
วันที่ 3 มิถุนายน 2529 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ประจำ ณ เลขที่ 90
ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีนายปรีชา ก้านกนก เป็นผู้อำนวยการ
และปี พ.ศ. 2544 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง มีนายสำราญ จินดารัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และจากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จัด ตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น และโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 สถาน ศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จากนั้นได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ผ่านขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมาย และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548
ปัจจุบันวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 เป็นนิติบุคคลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้เริ่มจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2548 ผลิตและพัฒนาบัณฑิต 3 คณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์